آتی (پیش بینی شده)

دوره های پیش بینی شده (سال 98):

  • تدوین طرح تحقیق (پروپوزال نویسی) (هم افزایی مهارت های پژوهش)، کد شناسایی 91401426 به مدت 12 ساعت، پاییز 98

 

  • بررسی، تحلیل و روش تدریس “زیست شناسی 3” پایه دوازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن، کد شناسایی 99506391 به مدت 32 ساعت.
بستن
بستن