آتی

کارگاه های پبش بینی شده (برای سال 98):

 

کارگاه “نرم افزار رفرنس نویسی ” Endnote”

کارگاه “نرم افزار محاسبات آماری SPSS”

کارگاه “زبان تخصصی”

بستن
بستن