کارگروه ارتباطات و روابط عمومی

 

( مدیران کارگروه : جناب آقای عباس جمشیدی اول– جناب آقای فرزان ایزدی) ( ایمیل: Ertebatat.anjomanzist@gmail.com)

اهداف و برنامه ها:
  1. پاسخگویی به مراجعات دانش آموزی و دبیران محترم زیست شناسی
  2. بایگانی نامه ها و مطالب
  3. هماهنگی درخصوص برگزاري مجمع عمومی انجمن با همکاري شوراي اجرایی انجمن و مدیریت جلسات
  4. تنظیم و ارسال صورت جلسه هاي شوراري اجرایی و گزارش عملکرد انجمن به دبیر انجمن به همراه مستندات جهت ارائه گزارش به اداره کل و وزارت متبوع
  5. تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی در زمینه برنامه هاي انجمن
  6. ارتباط با دانش آموختگان رشته زیست شناسی جهت آشنایی و عضویت آنها درانجمن
  7. تهیه کارت شناسایی ویژه اعضای شورای اجرایی و بازرسان انجمن ، روسای کارگروهها و اعضای انجمن
بستن
بستن