اساسنامه انجمن

اساسنامه نمونه انجمن های علمی و آموزشی معلمان

فصل اول) کلیات و اهداف:

* ماده 1) انجمن های علمی و آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران که از این پس در این اساسنامه ” انجمن ” نامیده می شود، به منظور توسعه و نهادینه سازی مشارکت مشارکت فرهنگیان با رشته تخصصی زیست شناسی در تولید و انتشار علم و فناوری، ایجاد زمینه همکاری و همیاری بیشتر آنان در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، بهبود شیوه های یاد دهی یادگیری و ارتقاء صلاحیت های علمی و حرفه ای معلمان این رشته تشکیل میشود.

* ماده 2) انجمن، مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی آموزشی، علمی پژوهشی و فرهنگی جهت ارتقاء سلامت فعالیت می کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی است.

* ماده 3) اداره امور انجمن پس از تأسیس، بر عهده ی هیئت موسس و جمع منتخبی از اعضاء با عنوان ” شورای اجرایی” می باشد.

*ماده 4) مرکز انجمن در شهر: تهران استان: تهران به نشانی: خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیرکبیر، کوچه شیرین، پلاک 11، ساختمان مرکز آموزش نیروی انسانی منطقه 6 (دفتر مرکزی انجمن) و شماره تلفن(ثابت): 88915707 – 88935199 مستقر می باشد.

_ تبصره 1) انجمن، پس از موافقت ” کمیسیون راهبری امور انجمن های علمی و آموزشی معلمان استان ” که من بعد به اختصار، “کمیسیون راهبری” نامیده می شود ، می تواند در مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان شعبی دایر کند.

تبصره 2) شورای اجرایی، می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی انجمن اقدام کند، به شرط آنکه مراتب، طی نامه ی رسمی به اطلاع ” کمیسیون راهبری ” و شورای بررسی انجمن های علمی و آموزشی معلمان ” که من بعد به اختصار ” شورای بررسی” نامیده خواهد شد برسد.

ماده 5) انجمن از تاریخ تأیید این اساسنامه، برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم) وظایف و فعالیت ها

ماد ه 6) به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده ی 1 این اساسنامه ، حدود وظایف و اختیارات انجمن به شرح ذیل خواهد بود:

1-6- برقراری امکان ارتباط علمی، آموزشی و پژوهشی و تبادل نظر و تجربه بین معلمان و سایر کارشناسان و صاحب نظرانی که به نحوی با موضوع فعالیت این انجمن مربوط اند.

2-6 – نیاز سنجی، تدوین در خواست پیشنهاده، اجرا، نظارت و کاربست تحقیقات علمی، آموزشی و فرهنگی در سطوح استانی، ملی و بین المللی، با مشارکت متخصصانی که به گونه ای با موضوع فعالیت انجمن سرو کار دارند.

3-6- همکاری با نهادهای علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی آموزش و پرورش در زمینه ایجاد اجرا، مستند سازی، ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط.

4-6- تشویق و ترغیب دانش آموزان برای مشارکت در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی.

5-6- مشارکت و همکاری در نیاز سنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی.

6-6- برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، میز گردها و سخنرانی های علمی آموزشی، علمی پژوهشی و فرهنگی.

7-6- انتشار کتب و نشریات علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مربوط به موضوع فعالیت.

8-6- مشارکت در تولید مواد و منابع درسی و آموزشی و نقد و بررسی علمی محتوای کتاب های درسی، با اولویت کتاب های تازه تألیف

9-6- مشارکت در فرایند جذب، پذیرش و ارتقاء سطح علمی و مهارتی منابع انسانی.

10-6- فراهم کردن شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار و اندیشه های مرتبط با موضوع فعالیت در جامعه ی معلمان.

11-6- نقد و بررسی و تحلیل طرح ها و برنامه های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن.

فصل سوم ) انواع و شرایط عضویت

ماده 7) اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل، با تایید ” شورای اجرایی” به عضویت انجمن پذیرفته می شوند:

1-7- مؤسسان انجمن و کلیه معلمان، مدرسان و اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته ی مدارس و مؤسسات عالی وابسته به آموزش و پرورش، با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن، به” عضویت پیوسته ” انجمن پذیرفته می شوند.

2-7- سایر افراد علاقه مند غیر واجد شرایط بند 1-7، می توانند به ” عضویت وابسته ” انجمن در آیند.

3-7- دانشجویان متعهد خدمتی که رشته های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن مشغول تحصیل اند ، به ” عضویت –
دانشجویی ” انجمن پذیرفته می شوند.

4-7- شخصیت های علمی ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های فعالیت انجمن، برجسته و حائز اهمیت است یا در پیشبرد اهداف انجمن، کمک های مؤثر و ارزنده ای می کنند، به” عضویت افتخاری ” انجمن پذیرفته می شوند.

5-7- سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن فعالیت دارند، می توانند به “عضویت حقوقی” انجمن پذیرفته شوند.

*تبصره 1: تشخیص رشته های مرتبط با فعالیت های انجمن به عهده ی ” شورای اجرایی” انجمن است.
*تبصره 2: اشخاص حقوقی، ” عضو وابسته” انجمن محسوب می شوند.

ماده 8 ) اشخاص عضو هر یک از گروه های مذکور در ماده 7، سالانه مبلغی را که ” شورای اجرایی” انجمن تعیین می کند، به عنوان “حق عضویت ” پرداخت می کنند.

*تبصره 1: پرداخت حق عضویت، هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
*تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن، از پرداخت حق عضویت معاف اند.

ماده 9) عضویت انجمن، در یکی از موارد ذیل خاتمه می یابد :
1-9- قبول استعفای کتبی، از سوی شورای اجرایی
2-9- عدم پرداخت حق عضویت سالانه، به مدت بیش از یک سال
3-9- عدم رعایت مقررات و انضباط انجمن، به مدت تشخیص شورای اجرایی
*تبصره : تأیید خاتمه عضویت ، با ” شورای اجرایی” است.

فصل چهارم)ارکان انجمن

ماده 10) ارکان اصلی انجمن عبارتند از :
الف) مجمع عمومی
ب) شورای اجرایی
ج) بازرس یا بازرسان.

ماده 11)  مجمع عمومی از گرد هم آیی اعضای پیوسته، به صورت عادی یا فوق العاده و با شرایط ذیل تشکیل می شود:

1-11- مجمع عمومی عادی، سالی یک بار
2-11- مجمع عمومی فوق العاده، در مواقع ضروری ، با دعوت هیأت مدیره و یا تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای پیوسته

*تبصره 1: جلسات مجمع عمومی، با حضور یا رای کتبی حداقل نصف به اضافه ی یک اعضای پیوسته ، رسمیت می یابد و تصمیمات آن، با اکثریت آرا، معتبر است.
*تبصره 2: دستور جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ، منحصرا موضوعی خواهد بود که در دعوت نامه یا تقا ضانامه ذکر شده است.
*تبصره 3: در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم 11 روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد شرکت کننده، رسمیت خواهد یافت.
*تبصره 4: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، به صورت کتبی است و باید حداقل 11 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

ماده 12) وظایف مجمع عمومی عادی انجمن به شرح ذیل است:
1-12- انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرس/ بازرسان
2-12- تصویب خط مشی و تایید برنامه های راهبردی انجمن
3-12- بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای اجرایی
4-12- تعیین میزان حق عضویت
5-12-  بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب در آمد ها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه ی سال آتی انجمن
6-12- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
7-12- تصویب انحلال انجمن
*تبصره 1: مجمع عمومی، توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر که توسط جمع حاضر برگزیده می شوند، اداره می شود.
*تبصره 2: اعضای هیات رئیسه، نباید از بین کسانی باشند که برای انتخاب شدن در شورای اجرایی و بازرس/ بازرسان انجمن نامزد شده اند.

ماده 13) شورای اجرایی انجمن، مرکب است از : 8 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل، 1 بازرس اصلی و 1 بازرس علی البدل که هر 3 سال یک بار با رای مخفی و از میان اعضای پیوسته ی انجمن، برای یک دوره 3 ساله انتخاب می شوند و با رعایت شرایط و ملاحظات ذیل، به انجام وظایف می پردازند:

1-13- هیچ یک از اعضای شورای اجرایی، نمی توانند بیش از 3 دوره متوالی و 1 دوره ی متناوب به عضویت شورای اجرایی انتخاب شوند.
2-13- عضویت در شورای اجرایی افتخاری است.
3-13- شورای اجرایی، موظف است حداکثر تا 18 روز پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده، نسبت به تفکیک و تعیین وظایف هر یک از اعضا اقدام نماید.
4-13- کلیه ی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس انجمن یا دبیر انجمن (مسئول امور مالی) ، همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس انجمن یا دبیر انجمن و با مهر انجمن معتبر است.
5-13- جلسات شورای اجرایی، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود.
6-13- جلسات شورای اجرایی، با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن، با اکثریت آرای موافق  اعضای حاضر معتبر است.
7-13- کلیه مصوبات و تصمیمات شورای اجرایی، در صورتجلسات انجمن ثبت و پس از امضای اعضا نگهداری می شود .
8-13- شرکت اعضای شورای اجرایی، در جلسات ضروری است و چنانچه هر یک از اعضای شورا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، بدون عذر موجه در جلسات شرکت نکند، حسب تشخیص شورای اجرایی، مستعفی شناخته می شود.
9-13- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای شورای اجرایی، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت، به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-13- شرکت بازرس/ بازرسان، در جلسات شورای اجرایی بدون داشتن حق رأی مجاز است.
11-13- شورای اجرایی، موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود، نسبت به فراخوان و تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای جدید شورای اجرایی اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی، به ” کمیسیون راهبری” ارسال نماید.

ماده 14) شورای اجرایی، نماینده ی قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:
1-14- اداره امور جاری انجمن، طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-14- تشکیل گروه های علمی انجمن(که در فصل پنجم تعریف می شود) و تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها
3-14- مبادرت به هر اقدام ضروری در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و
استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است.
4-14- تهیه ی گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورت حساب در آمد ها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارتی در موقع مقرر.
5-14- اقامه ی دعوی و پاسخ گویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی، در تمام مراجع و مراحل دادرسی، با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر
6-14- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن، برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
7-14- طراحی و اجرای برنامه های علمی، آموزشی و پژوهشی، در چارچوب وظایف انجمن
8-14- جلب هدایا و کمک های مالی
9-14-  اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی و فرصت های مطالعاتی
10-14-  اهدای لوح و هدیه جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی و آموزشی
11-14- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
12-14-  ارسال گزارش های لازم به کمیسیون راهبری

ماده 15) وظایف بازرس/ بازرسان به شرح ذیل می باشد:
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و ارائه گزارش به مجمع عمومی
2-15-  بررسی عملکرد و تخلف احتمالی شورای اجرایی و ارائه گزارش به مجمع عمومی
*تبصره : حسب درخواست بازرس/ بازرسان از شورای اجرایی، تمامی اسناد و مدارک انجمن، اعم از مالی و غیر مالی باید در هر زمان و بدون قید و شرط، در دسترس قرار گیرد.

فصل پنجم) گروه های علمی انجمن

ماده 16) انجمن می تواند کارگروه هایی با عناوین ذیل را تشکیل دهد تا بر اساس وظایفی که از سوی شورای اجرایی تعیین میشود به فعالیت بپردازند :
1-16- آموزشی و پژوهشی
2-16- مطالعاتی و تخصصی
3-16-  بررسی کتاب های درسی
4-16- انتشارات و تولیدات علمی
5-16- آمار و فناوری
6-16- ارتباطات و روابط عمومی
7-16-  اجرایی

فصل ششم) بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه

ماده 17) منابع مالی انجام فعالیت های انجمن، از طریق ذیل قابل تأمین است:
1-17- حق عضویت اعضاء
2-17- درآمدهای ناشی از ارائه ی خدمات
3-17-  دریافت هدایا و کمک های مالی
*تبصره: انتفاع شخصی در انجمن موضوعیت ندارد و تمام عواید و در آمدهای انجمن، صرف ایفای وظایف و فعالیت های موضوع ماده 6 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18) در آمدها و هزینه های انجمن، در دفاتر قانونی ثبت و ضبط می شود.

ماده 19) کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20) هیچ یک از مؤسسان و اعضای انجمن، حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه ندارند و خود و وابستگان درجه یک آن ها، نمی توانند به انجام معاملات با انجمن مبادرت نمایند.

ماده 21) تمام مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه ی هریک از مراجع نظارتی یا سایر مراجع صلاحیت دار، در اختیار آنان قرار خواهند گرفت.

ماده 22) انجمن، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن، به نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 23) در صورت احراز و اثبات تخلفات شورای اجرایی در مراجع قانونی یا غیر فعال شدن و توقف فعالیت های انجمن، حسب تأیید ” شورای بررسی” از طریق ” کمیسیون راهبری” نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب اعضای جدید شورای اجرایی و بازرس/ بازرسان انجمن اقدام می شود.

ماده 24) هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب مجمع عمومی و تأیید” کمیسیون راهبری ” معتبر خواهد بود.

این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 24 ماده در جلسه مورخ 1382/09/23 توسط هیأت مؤسس پیشنهاد می گردد که در صورت تایید، جهت تصویب در مجمع عمومی طرح خواهد شد.

-نام و نام خانوادگی و امضای هیات مؤسس: 

1-مصطفی نجفی

2 – حمیدرضا مقتدایی

3- فرح فراهانی،

4- اقدس حسینی

5- مریم پیرو اصفیاء

نام و نام خانوادگی و امضای هیات رئیسه ی جلسه مجمع عمومی: 

1- دکتر احمد باقری اقدم

2- بهمن فخریان

3- علی آبو

 نام و نام خانوادگی و امضای ناظر کمیسیون راهبری 

بستن
بستن