استاد امیری

بررسی سوالات زیست شناسی داخل، کنکور ۱۳۹۸ بر اساس دفترچه  A

(استاد محمود امیری مدیر کارگروه کنکور و المپیاد انجمن زیست شناسی دبیران شهر تهران)

دفترچه A  نظام جدید کنکور ۱۳۹۸

با توجه به اخباری که از طرف سازمان سنجش دریافت شده بود انتظار می رفت آزمون سال ۱۳۹۸ نسبت به سال های اخیر، ساده تر باشد که بررسی تست های این آزمون نیز تایید کننده اخبار مذکور می باشد. البته باید قبول کرد که درصورت ساده تر بودن آزمون، رقابت بین شرکت کنندگان برای کسب رتبه های برتر نیز مشکل تر خواهد بود و به عبارتی دیگر، رابطه عکس بین سطح آزمون و شدت رقابت برقرار است.

بررسی تست های زیست شناسی کنکور ۹۸ نشان می دهد که از تعداد ۵۰ تست زیست شناسی، از نظر سطح دشواری، ۳ تست ساده،  ۳۲ تست متوسط و ۱۵ تست سخت وجود دارد که به صورت درصدی می توان گفت که ۶% تست ها ساده،  ۶۴% متوسط و ۳۰%  دشوار بوده است. مقایسه این آمار با نتایج حاصل از بررسی تست های سال های گذشته، نشان از ساده تر بودن آزمون امسال دارد.

تست های شماره ۱۶۰، ۱۶۹ و ۲۰۵ در سطح ساده جای دارند.

تست های شماره ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۲، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۴،۱۹۷، ۲۰۰ و ۲۰۲ در سطح دشوار تلقی شده و سایر تست ها، متوسط محسوب می شوند.

از این میان، تعداد ۱۶ تست از زیست۱، تعداد ۱۸ تست از زیست۲ و تعداد ۱۶ تست از زیست۳ طرح شده است که به عبارتی دیگر می توان گفت:

۳۲% از زیست۱ ،  ۳۶% از زیست ۲ و ۳۲% از زیست ۳

بنابراین بیشترین سوال از زیست۲ طرح شده است و تعداد سوالات زیست۱ و زیست۳ برابر می باشد.

از میان سوالات درس زیست، سوال های ۱۶۴ و ۱۸۵ سوالات چالشی محسوب می شوند چرا که بیشتر دبیران این درس در این دو سوال اختلاف نظر دارند.

در سوال ۱۶۴ که مربوط به فصل ۲ و ۳ زیست۳ است ، اختلاف در گزینه های ۳ و ۴ است بدین صورت که عده ای از اساتید معتقدند، جهش درDNA  می تواند در محصولات ژن یعنیRNA  و پروتئین تاثیر بگذارد بنابراین همه موارد درست می باشند. از طرفی طبق متن کتاب در صفحه ۵۱، جهشی که درون ژن رخ دهد می تواند به عنوان مثال باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود(درستی مورد الف). ولی اگر جهش در یکی از توالی های تنظیمی ژن رخ دهد، بر مقدار تولید پروتئین اثر می گذارد( موارد ب،ج، د). ولی چگونه؟

جواب مشخص است. یا باید مهارکننده به اپراتور متصل نشود که در این صورت مقدار تولید زیاد می شود(درستی موارد ب، د) و یا اینکه لاکتوز به مهار کننده متصل نشود که نتیجه آن متصل ماندن مهارکننده به اپراتور و کاهش محصول می باشد(درستی مورد ج) .

از طرفی طبق متن کتاب درسی، موارد 《 الف 》، 《ب  》 و 《 د 》کاملا درست می باشند ولی چون در کتاب اشاره ای به مورد ج  نشده، عده ای از همکاران بر این باورند که مورد ج نادرست است.

در سوال ۱۸۵ که از فصل ۷ زیست۲ طرح شده بین گزینه های ۲ و ۴ اختلاف نظر وجود دارد.  برخی معتقدند طبق متن کتاب در صفحه ۱۰۱ زیست۱ که آمده،  ترکیب شیمیایی دیواره در طول عمر یک سلول، فرق می کند، گزینه ۲ درست است.

عده ای دیگر از همکاران با استناد به شکل ۷ از فصل۸ در صفحه ۱۲۶ معتقدند گزینه ۴ درست است.

و اما در پایان و با توجه به تغییر سیستم آموزشی و تاکید دفتر تالیف کتب درسی بر مطالعه  هر چه بیشتر کتاب های درسی برای موفقیت در آزمون کنکور لازم است میزان تطابق سوالات کنکور و کتاب های درسی را هم مورد ارزیابی قرار داد.

با بررسی یکایک تست های کنکور و بررسی خط به خط کتاب های درسی زیست ۱، ۲ و ۳ مشخص شد که از ۵۰ تست درس زیست در سال ۱۳۹۸، تعداد ۳۹ تست دقیقا منطبق با کتاب های درسی بوده و تعداد ۱۱ تست باقی مانده به صورت مفهومی بوده و نمی توان پاسخ آنها را به طور مستقیم از متن کتاب ها استخراج کرد که از این میان ۳ تست به صورت مسئله می باشد. بنابراین باید گفت میزان ۷۸% تست های درس زیست شناسی در کنکور سال ۱۳۹۸ منطبق با کتاب های درسی بوده و توصیه می شود تا دانش آموزان و داوطلبان کنکور برای موفقیت در آزمون های کنکور سال های بعد توجه بیشتری به کتاب های درسی داشته باشند.

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان – محمود امیری بلفه تیموری

@kolbeyezist

بستن
بستن