اعضای هیاُت موسس و شورای اجرایی

اعضای هیات موسس

ریاست انجمن؛ آقای مصطفی نجفی(ارتباط با ریاست najafi.mostafaa@ gmail. com

دبیر انجمن / مسئول امور مالی؛ آقای حمیدرضا مقتدایی (ارتباط با دبیر انجمن Moghtada.1418@gmail.com)

نام و نام خانوادگي كد پرسنلي منطقه مدرك تحصيلي رشته تحصيلي كد ملي سابقه كار سمت تعداد تاليفات تعداد مقالات
مصطفی نجفی بازنشسته 1 فوق لیسانس زیست شناسی 3251647253 30 دبیر 30
حمیدرضا مقتدایی 11577125 6 لیسانس زیست شناسی 0439411440 28 مسئول ضمن خدمت 4
فرح فراهانی 11925336 5 فوق لیسانس علوم گیاهی   28 دبیر    
اقدس حسینی   14 فوق لیسانس علوم جانوری   27 دبیر    
مریم پیرواصفیا 21161065 14 فوق لیسانس علوم جانوری   26 دبیر    

 

اعضای شورای اجرایی

نام و نام خانوادگي منطقه مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سابقه كار سمت فعلی تعداد تاليفات

 

تعداد مقالات

 

زهرا سلگی

6

دکتری بیوفیزیک 30 مدیر 3

7

لیلا نصیرپور

6

لیسانس زیست شناسی 28 دبیر 2

عباس جمشیدی اول

10

فوق لیسانس زیست شناسی 26 دبیر

2

محمود امیری

18

 

فوق لیسانس

میکروبیولوژی 23

 

دبیر 10

4

فرزان ایزدی

 

6

فوق لیسانس بیوتکنولوژی 23

 

مسئول سنجش و ارزشیابی 3

مصطفی پویان

فوق لیسانس زیست شناسی سلولی 19 مدرس 10

3

جبرائیل ملکی

11

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی 15

 

دبیر 2

10

بتول صناعی

14

 

دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری- تکوین 15

 

دبیر 7

 

4

فرزانه توحیدی

14

فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری 15 دبیر

3

زینب دهقان

5

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی 11

 

دبیر 5

 

11


وظایف دبیر انجمن:

( موسس، دبیر انجمن و مسئول امور مالی: حمیدرضا مقتدایی)

  1. مدیریت جلسات شوراي اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان و پیگیری جلسات
  2. نظارت بر انجام وظایف محوله به کارگروههای انجمن علمی و ایجاد هماهنگی هاي لازم بین آن ها با همکاری و همفکری سرکار خانم نصیرپور
  3. پیگیري و نظارت برطرح هاي مصوب کارگروهها و بررسی میزان پیشرفت طرح ها بکمک مدیران کارگروهها و ارائه گزارش به شوراي اجرایی و بازرسان انجمن
  4. تمامی نامه هاي انجمن با امضاء دبیرومهر انجمن اعتبار دارد
  5. شرکت در جلسات اداره کل و وزارت متبوع به نمایندگی از انجمن
  6. برقراري ارتباط مستمر با کارگروهها
  7. گردآوري گزارش و مستندات اخذ شده از کارگروهها و ارائه آن  به شورای اجرایی و بازرسان انجمن و درصورت لزوم به اداره کل و وزارت متبوع
  8. مسئولیت کلیه اموال تحویلی و یا اهدایی به انجمن با دبیر انجمن می باشد و ایشان باید پاسخگو باشند.

 

بستن
بستن