بررسی تطبیقی کنکور و کتاب درسی

با توجه به تغییر سیستم آموزشی و تاکید دفتر تالیف کتب درسی بر مطالعه  هر چه بیشتر کتاب های درسی برای موفقیت در آزمون کنکور، لازم است میزان تطابق سوالات کنکور و کتاب های درسی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این قسمت، به بررسی تطبیقی کنکور و کتاب درسی می پردازیم.

بررسی سوالات زیست شناسی داخل کشور 1398 بر اساس دفترچه کد A (دکتر حسن اخوان)

 • در مجموع، جدا از چند سوال، سطح کیفی سوالات راضی کننده بود
 • اگر دانش آموزی کتاب درسی را بخوبی مطالعه کرده بود قطعا در این آزمون موفق می شد چونکه سوالات وابسته به متن کتاب بود
 • از 50 سوال 2 سوال بسیار ساده و29 سوال متوسط و 29 سوال تقریبا مشکل به نظر میرسد
 • سوال 185 مشکل طراحی در صورت سوال داردکه دانش آموز با شرایط امتحانی نمیتوانند به مفهوم سوال  کاملا پی ببرد
 • در سوال 164 در گزینه دو بخش اپراتور رو جز ژن نگرفته است  در حالی که مواردی ازکتاب درسی برداشت میشود که بخش تنظیمی رو جز ژن است مثلا در صفحه 51 کتاب  دوازدهم
 • در سوال 173 مسائل عددی را میتوان مشاهده کرد
 • از فصول مهم کتاب دوازدهم سوال بسیار کمی طرح شده است  یا اصلا ازفصل 4 کتاب یازدهم سوال مستقیمی طرح نشده است
 • پراکندگی سوالات بین هر سه کتاب دهم ویازدهم ودوازدهم تقریبا یکسان بوده در حالی که کتاب دوازدهم مبایست سوال مستقیم بیشتر داشته باشد
 • اهمیت تصاویر در طراحی سوالات به چشم میخورد هرچند به طور مستقیم فقط یک شکل آمده است
 • تعداد 6 سوال چند گزینه ای برای 50 سوال تعداد مناسبی به نظر میرسد هرچند کمتر شود به سود دانش آموز ان خواهد بود
 • سوالی از مباحث چرخه تخمدانی طرح نشده بود.

 

کتاب دهم

11 سوال مستقیم و12 سوال ترکیبی   شامل میشود

فصل یک  سوالی نداشت

فصل دو  سه سوال مستقیم ودو سئال ترکیبی

فصل سه  دو سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

فصل چهارم  یک سوال مستقیم و پنج سوال ترکیبی

فصل پنجم   دو سوال مستقیم  و دو سوال ترکیبی

فصل ششم  دو سوال مستقیم

فصل هفت   یک  سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

 

کتاب یازدهم

15 سوال مستقیم و7 سوال ترکیبی

فصل یک   سه سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

فصل د و    سه سوال مستقیم

فصل سه    دو سوال مستقیم

فصل چهارم    یک سوال ترکیبی

فصل پنجم     دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

فصل ششم    یک سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

فصل هفت   یک سوال مستقیم  و دو سوال ترکیی

فصل هشت   یک سوال مستقیم ویک سوال ترکیبی

فصل نهم     یک سوال ترکیبی

 

کتاب دوازدهم

 14 سوال مستقیم و 6 سوال ترکیبی

فصل یک    دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

فصل دو     سه سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

فصل سه    دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

فصل چهارم     یک سوال مستقیم

فصل پنجم      یک سوال مستقیم

فصل ششم     دو سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

فصل هفت     یک سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

فصل هشت    دو سوال مستقیم

 

باتشکر

دکتر حسن اخوان  ناحیه 3 تبریز

 

 

بستن
بستن