نقد و بررسی کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم

 
به نام خداوند هستی بخش مهربان

نقد فصل 1 زیست شناسی (3) ـ پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه ـ چاپ اول1397
 

♣در رنا به جای تیمین باز یوراسیل وجود دارد (صفحه 4).

نقد: در رنا به طور معمول باز تیمین وجود ندارد و به جای آن باز یوراسیل وجود دارد (Lehninger Principles of Biochemistry Seventh Edition).

 

♣بنابراین مولکول های دنا از دو رشته پلی نوکلئوتید و مولکول های رنا از یک رشته پلی نوکلئوتید تشکیل می شوند (شکل 5) (صفحه 5).

نقد: در یاخته، مولکول های دنا از دو رشته پلی نوکلئوتید و مولکول های رنا به طور معمول از یک رشته پلی نوکلئوتید تشکیل می شوند (Molecular Cell Biology Eighth Edition Harvey Lodish).

 

♣برای مثال دنا در باکتری ها به صورت حلقوی است.

نقد: برای مثال دنا در اکثر باکتری ها به صورت حلقوی است (Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 27th Edition).

 

♣هر مولکول دنا در حقیقت از دو رشته پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است.... (صفحه 7) 

نقد: در یاخته، هر مولکول دنا در حقیقت از دو رشته پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است...

 

♣بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند فسفودی استر... (صفحه 7)

نقد: بین قند یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی استر...

آن چه که در شکل 4 به عنوان پیوند فسفو دی استر نشان داده شده صحیح است اما متن کتاب اشتباه است.

 

♣مولکول رنا تک رشته ای است و از روی بخشی از یکی از رشته های دنا ساخته می شود (صفحه 8). 

نقد: در یاخته، مولکول رنا به طور معمول تک رشته ای است و از روی بخشی از یکی از رشته های دنا ساخته می شود.

برای مشاهده این قسمت باید عضو ویژه سایت شوید.

جهت عضویت در انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی تهران کلیک کنید.

بستن
بستن