مطالب علمی

HCG را بشناسید.

هورمونهای مترشحه از جفت در دوران بارداری شامل:

  1. استروژن
  2. پروژسترون
  3. هورمونHCG
  4. سوماتوتروپین جفتی

توضیحاتی در مورد HCG:

نخستین بار در روز 8 با 9 بعداز تخمک گذاری، می توان مقدار HCG را در خون اندازه گیری کرد.

این هورمون ،یک گلیکو پروتئین است.

نام کامل آن human chorionic gonadotropin است.

ساختمان وعملکرد آن بسیار شبیه LHاست.

مهمترین وظیفه آن پیشگیری از پسرفت جسم زرد است.

این هورمون،جسم زرد رابه ترشح مقداربیشتری پروژسترون واستروژن برای چند ماه بعدی وادار می کند.

وجوداین دو هورمون (استروژن وپروژسترون) از قاعدگی جلوگیری می کند.

درکتاب زیست شناسی 2 یاد گرفتید که کاهش 2 هورمون نامبرده بر روی هیپوتالاموس اثر کرده و ترشح مجدد هورمون آزادکننده FSHوLH را آغاز می شودکه همان شروع دوره جنسی بعدی است.

هورمون HCG، اندازه جسم زردرادرتخمدان مادرپس از گذشت یکماه ازآغاز بارداری به حدود 2 برابر افزایش می دهد.

اگرجسم زردراقبل ازهفته هفتم بارداری خارج کنیم سقط خودبخودی جنین اجتناب ناپذیراست این اتفاق حتی تا 12 هفته ممکن است روی دهد.

پس ازآن جفت مقدارکافی استروژن و پروژسترون رابرای حفظ بارداری ترشح می کند.

پس از هفته 17-13جسم زرد بتدریج پسرفت می کند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن